Forum spedytorów i przewoźników
 1. 1. Warunki korzystania z serwisu
 2. 2. Polityka wykorzystywania plików Cookie
 3. 3. Polityka prywatności

Regulamin

  1. Defenicje

 1. 1. Usługodawca: CARGO PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Józefa Marjańskiego 3/308, 15-402 Białystok. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519118, NIP: 5252590417, REGON: 147323232
 2. 2. Usługobiorca: osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osoba prawna będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze spedycją lub transportem i korzystająca z niniejszego portalu.
 3. 3. Portal internetowy: platforma prowadzona przez Usługodawcę na stronie www.cargo.pl przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną ze spedycją lub transportem korzystających z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach niniejszej platformy internetowej.
 4. 4. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu internetowego.
 5. 5. Konto: zindywidualizowane konto Usługobiorcy założone poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierające podane przez Usługobiorcę dane podczas rejestracji i wszelkich aktualizacji.
 6. 6. Bramka SMS: usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca wysyłanie przez zarejestrowanych Usługobiorców SMS-ów
 7. 7. Abonament: czas określony w Regulaminie na jaki zawierana jest Umowa.
 8. 8. Regulamin: zbiór zasad określających rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne kwestie określone poniżej.

  2. Rodzai i zakres usług ekektronicznych

 1. 1. Usługodawca świadczy odpłatnie (nieodpłatnie tylko w okresie testowym) za pośrednictwem Portalu internetowego usługę giełdy ładunków i transportu umożliwiającą dodawanie ładunków do transportu lub transportów dla ładunków, przeglądanie dostępnych ładunków lub transportów, udostępnienie firm w katalogu i ich przeglądanie, wystawianie towarów i usług na aukcji oraz komunikowanie się pomiędzy Usługobiorcami poprzez forum lub komunikator, a także usługa Bramka SMS.
 2. 2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. 1. Zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych następuje poprzez wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu oraz zaznaczeniu opcji “Wybierz” podaną pod określoną formą Abonamentu.
 2. 2. Usługodawca może zaproponować darmowy/testowy dostęp do usług określonych w § 2 na czas każdorazowo wskazany przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia darmowego/testowego dostępu przez Usługodawcę usług elektronicznych w dowolnym momencie bez uzasadnienia. W przypadku udostępnienia darmowego/testowego dostępu zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu. Po upływie darmowego/testowego dostępu do usług elektronicznych Umowa wygasa, chyba że Usługobiorca odznaczy opcję „Wybierz” podaną pod określoną formą Abonamentu. Po zaznaczeniu opcji „Wybierz” umowa zostaje przedłużona na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości zaproponowania przez Usługobiorcę przedłużenia Umowy na 1, 3 lub 6 miesięcy, zamiast na 12 miesięcy.
 3. 3. Po upływie okresu na jaki Usługodawca wykupił Abonament Umowa zostaje przedłużona na kolejny tożsamy okres, chyba że Usługobiorca wypowie w ją w terminie 30 dni od daty jej kolejnego przedłużenia w formie mailowej, pod rygorem nieważności, wysłany na adres podany do kontaktu przez Usługobiorcę. Wypowiedzenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację autora.
 4. 4. Umowa może zostać również zawarta w drodze pisemnej poprzez wydrukowanie, podpisanie i przesłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy dwóch druków umowy pisemnej zamieszczonej na portalu, a następnie podpisanie jednego egzemplarza umowy przez Usługodawcę i odesłanie go Usługobiorcy. Datą zawarcia umowy jest data otrzymania egzemplarzy przez Usługodawcę.

  4. Rejestracja konta

 1. 1. Usługobiorca w celu skorzystania z usług powinien zarejestrować konto na Portalu internetowym.
 2. 2. Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. 3. Usługobiorca podczas rejestracji jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 4. 4. Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto.
 5. 5. Usługodawca ma prawo do zweryfikowania podanych danych przez Usługobiorcę, w tym w oparciu o informacje dostępne publiczne lub kontakt telefoniczny lub mailowy z Usługobiorcą.
 6. 6. Autoryzacja konta jest dokonywana przez Usługodawcę w oparciu o postanowienia Regulaminu i wewnętrzne procedury Usługobiorcy. Usługodawca ma prawo odmówić autoryzacji konta w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub gdy zachodzą podejrzenia naruszenia zapisów Regulaminu lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 7. 7. Autoryzacja konta polega na jego udostępnieniu Usługobiorcy.
 8. 8. Usługodawca może uchylić autoryzację konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zapisów Regulaminu, w szczególności braku zapłaty za usługę, podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Usługobiorcę, podejrzenia naruszenia praw Usługodawcy lub innych Usługobiorców, podejrzenia naruszenia innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. 9. Usługodawca ma prawo zablokować konto Usługobiorcy w sytuacjach opisanych powyżej do czasu wyjaśnienia występujących wątpliwości.

  5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. 1. Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust. 4 Umowy.
 2. 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności zamieszcza treści niezgodne z prawdą lub o charakterze bezprawnym, zalega z zapłatą za usługę, istnieje podejrzenie naruszenia praw Usługodawcy lub innych Usługobiorców, istnieje podejrzenie naruszenia innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie mailowej wysłany na adres podany do kontaktu przez Usługobiorcę. Wypowiedzenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację autora.

  6. Płatności za abonament

 1. 1. Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać należność zwaną „Opłata za Abonament” za korzystanie z usług elektronicznych według następującego cennika:
  1. Kwota: 190,00 zł netto plus VAT według obowiązującej stawki VAT za każdy miesiąc przy Abonamencie (Umowie) zawartej na 12 miesięcy.
  2. Kwota: 1.990,00 zł netto plus VAT według obowiązującej stawki VAT za każdy przy opłacie całości kwoty z góry za Abonament (Umowie) za okres 12 miesięcy.
  3. Kwota: 790,00 zł netto plus VAT według obowiązującej stawki VAT za każdy przy opłacie całości kwoty z góry za Abonament (Umowie) za okres 3 miesięcy.
  4. Kwota: 1.490,00 zł netto plus VAT według obowiązującej stawki VAT za każdy przy opłacie całości kwoty z góry za Abonament (Umowie) za okres 6 miesięcy.
 2. 2. Oprócz Opłaty za Abonament Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy obowiązkiem zapłaty Opłaty Aktywacyjnej 290,00 zł netto plus VAT według obowiązującej stawki VAT w momencie zawarcia Umowy lub po ponownym zalogowaniu się na swoje konto na portalu po każdej półrocznej przerwie.
 3. 3. Opłata Abonament lub Opłata Aktywacyjne będzie płata z góry w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury proforma dostępnej do pobrania na koncie Usługodawcy lub wysłanej na adres mailowy podany przez Usługobiorcę do kontaktu.
 4. 4. Po zapłacie przez Usługodawcę faktury proforma Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę i udostępni na koncie Usługobiorcy fakturę do pobrania lub wyśle na wysłanej na adres mailowy podany przez Usługobiorcę do kontaktu.
 5. 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz otrzymywanie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
 6. 6. Brak korzystania w danym miesiącu z usług, zablokowanie konta lub jego zawieszenie nie zwalnia z obowiązku uiszczania Opłaty za Abonament, Opłaty Aktywacyjnej lub Opłaty za Bramkę SMS lub zwrotowi już zapłaconej Opłaty Abonamentowej, Opłaty za Bramkę SMS lub Opłaty Aktywacyjnej.

 7. 7. Usługobiorcę obowiązuje Opłata za Abonament w dniu zaznaczenia opcji „Wybierz” odnośnie Abonamentu lub daty zawarcia umowy pisemnej.
 8. 8. Za datę zapłaty/opłaty Opłaty za Abonament uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym wskazany w fakturze pro forma lub fakturze wystawionej przez Usługodawcę.
 9. 9. Wypowiedzenie przez Usługobiorcę lub rozwiązanie umowy z winy Usługobiorcy nie powoduje obowiązku zwrotu wpłaconej Opłaty za Abonament, Opłaty za Bramkę SMS lub Opłaty Aktywacyjnej lub zwolnienia Usługobiorcy z zapłaty Opłaty za Abonament za cały okres zawartej Umowy lub Opłaty Aktywacyjnej, które zostaną zakwalifikowane jako kara umowna za wcześniejsze wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
 10. 10. Za korzystanie z Bliramki SMS Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy oprócz Opłaty za Abonament dodatkowej kwoty zwanej Opłata za Bramkę SMS w wysokości 0,05 Euro za każdy wysłany sms. Rozliczenie za korzystanie z Bramki SMS będzie odbywało się w okresach miesięcznych poprzez doliczenie kwoty za wysłane w danym miesiącu sms-y do faktury Opłaty za Abonament. Opłata za Bramkę SMS będzie przeliczana z Euro na PLN w dniu wystawienia faktury z zastosowaniem średniego kursu NBP (tabela A) z tego dnia.

  7. Warunki szczegółowe korzystania z usług elektronicznych

 1. 1. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z usług elektronicznych w sposób nienaruszający powszechnych przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, praw i interesów Usługodawcy oraz innych Usługobiorców.
 2. 2. Zabrania się:
  1. 2.1. Reklamowania firm, oferowanych produktów oraz usług na forum użytkowników w innym miejscu niż sekcja "Reklamy" lub wykupienia reklamy komercyjnej.
  2. 2.2. Zgłaszania ofert ładunków i transportu na Forum, Czacie i w innych rubrykach niż bazy danych: „Ładunki” oraz „Transport”.
  3. 2.3. Publikowania informacji o niewypłacalności firm na Czacie i Forum. Tego rodzaju zgłoszeń można dokonywać w sekcji „Czarna lista”.
  4. 2.4. Blokowania aktualnych ofert.
  5. 2.5. Publikowania na tablicy ogłoszeń innych treści niż ogłoszenia.
  6. 2.6. Pisania nie na temat czy poruszania innych zagadnień niż określone w temacie dyskusji na forum.
  7. 2.7. Publikowania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych.
  8. 2.8. Publikowania ogłoszeń wprowadzających w błąd.
  9. 2.9. Dostarczania usług lub treści o charakterze bezprawnym.
  10. 2.10. Zgłaszania ofert ładunków i transportu należących do innej firmy.
  11. 2.11. Wskazywania w ofertach ładunków i transportu numerów telefonicznych należących do innej firmy.
  12. 2.12. Publikowania fałszywych, prowokacyjnych lub obraźliwych informacji.
  13. 2.13. Używania niecenzuralnego, wulgarnego słownictwa.
  14. 2.14. Obraźliwego czy nieetycznego zachowania względem innych użytkowników.
  15. 2.15. Publikowania wypowiedzi obrażających inne narodowości.
  16. 2.16. Dyskutowania na temat sprzedaży towarów i usług.
  17. 2.17. Przepełniania kanałów serwisu, w szczególności poprzez duplikowanie reklam, wykorzystywanie dużej ilość wykrzykników i emotikonek.
  18. 2.18. Pisania tylko wielkimi literami.
  19. 2.19. Rejestrowania się pod kilkoma nazwami.
  20. 2.20. Podawania fałszywych informacji o sobie i o firmie.
  21. 2.21. Celowego ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub serwera.
  22. 2.22. Publicznego omawiania pracy i decyzji administracji strony internetowej.
  23. 2.23. Ujawniania swojego loginu i hasła do serwisu osobom trzecim (w tym pracownikom firmy, partnerom, kontrahentom itp.).
  24. 2.24. Kopiowania bazy danych firm, klientów, ofert (ładunki i / lub transport), automatycznie, za pomocą jakichkolwiek skryptów i (lub) wszelkich narzędzi programowych.
 3. 3. Usługodawca informuje, że do korzystania z Portalu internetowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. 3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
  2. 3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. 3.3. Przeglądarka internetowa.
  4. 3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zawiadomienia i korekty wszelkich udostępnionych wcześniej danych.

  8. Reklamacja

 1. 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamację:
  1. 1.1. Pisemnie na adres: CARGO PL sp. z o.o. ul. Józefa Marjańskiego 3/308, 15-402 Białystok
  2. 1.2. Drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]
 2. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać wszystkie możliwe informacje dotyczące zdarzenia reklamacyjnego, w szczególności datę i rodzaj zdarzenia oraz dane kontaktowe. Usługodawca jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub okoliczności koniecznych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w jeden z następujących sposobów:
  1. 4.1. Pisemnie na podany adres do kontaktu.
  2. 4.2. Mailowo na podany adres do kontaktu.
  3. 4.3. Telefonicznie na podany adres do kontaktu.
 5. 5. Usługobiorca, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji jest uprawniony skorzystania z przysługujących mu środków dochodzenia jego praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  9. Uprawnienia i oświadczenia stron

 1. 1. Usługodawca jest uprawniony do modyfikacji lub weryfikacji Konta Usługobiorcy w celu poprawy jego funkcjonalności lub usunięcia nieprawidłowości.
 2. 2. Dane wprowadzone przez Usługobiorcę stanowią bazę danych podlegającą ochronie według przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 3. 3. Zabrania się jakiejkolwiek zmiany, kopiowania lub rozpowszechniania bazy danych bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
 4. 4. Każdy z Usługobiorców jest uprawniony do dostępu i korzystania z bazy danych Usługobiorców.
 5. 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.).

  10. Odpowiedzialność usługodawcy i usługobiorcy

 1. 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.).
 2. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. 2.1. Za przerwy w dostępności usług.
  2. 2.2. Treści przekazywane i publikowane przez innych Usługobiorców.
  3. 2.3. Wzajemne ustalenia pomiędzy Usługobiorcami, w tym zawarte umowy, zlecenia i ich realizację.
  4. 2.4. Brak płatności przez Usługobiorców i ich kondycję finansową.
  5. 2.5. Działania lub zaniechania innych Usługobiorców.
  6. 2.6. Brak dostępu, zablokowanie lub usunięcie konta na portalu.
  7. 2.7. Nieuprawnione wejście osób trzecich na konto oraz związane z tym skutki, jak również inne skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione lub niepowołane do dostępu do konta Usługobiorcy.
  8. 2.8. Usługi świadczone przez podmioty trzecie za pomocą portalu.
 3. 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Usługobiorcy tylko z winy umyślnej i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 4. 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania, w szczególności zamieszczone dane lub treść, skutki zawieranych umów oraz udostępnianie Konta wobec Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz podmiotów trzecich.

  11. Zmiany regulaminu i rozstrzyganie sporów

 1. 1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmiany na stronie www.cargo.pl

 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują:
  1. 2.1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. 2.2. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. 2.3. W zakresie wszelkich kwestii wynikających z Regulaminu, w tym rozstrzygania ewentualnych sporów z tego tytułu, dochodzenia roszczeń, ważności zapisów ich wykonania Strony wskazują, że właściwym jest sąd w Polsce Usługodawcy oraz prawem obowiązującym jest prawo materialne i procesowe polskie.


  Polityka prywatności
 1. 1. Właścicielem i administratorem strony Cargo.PL jest Cargo.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Polityka prywatności serwisu Cargo.PL ma na celu wyjaśnienie Użytkownikowi, w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje o Użytkownikach.
 2. 2. Decydując się na korzystanie ze strony, Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje wszystkie zasady i warunki niniejszej Polityki Prywatności.
 3. 3. Korzystanie z usług serwisu oznacza zgodę i akceptację przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności i dowolnych jej zmian w przyszłości.
 4. 4. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie.
 5. 5. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy i jest częścią zasad strony internetowej Cargo.PL.


 6. Informacje pozyskiwane przez serwis Cargo.PL
 7. 6. Użytkownikami serwisu mogą być osoby prawne oraz pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. 7. Wszystkie zebrane informacje są chronione zgodnie z polskim prawem. Cargo.PL może również zbierać informacje dotyczące Użytkownika otrzymane zgodnie z prawem z innych źródeł.
 9. 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu Cargo.PL jest Cargo.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 10. 9. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z serwisu.
 11. 10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Cargo.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Cargo.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowego, nieprawdziwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 12. 11. Użytkownicy za pośrednictwem mechanizmu „clickthrough“ składają oświadczenie woli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym do wewnętrznych celów marketingowych, a także w celu informowania o nowościach serwisu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazany przeze mnie adres elektroniczny od Cargo.PL zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego utrwalenia oświadczenia woli i danych osobowych i funkcjonowania serwisu. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywania mailingu reklamowego, może zrezygnować z niego, klikając „Mailing” w zakładce „Pomoc”.


 13. Pliki „Cookies“
 14. 12. Po wejściu na stronę Cargo.PL "ciasteczka" (małe pliki tekstowe) są przesyłane do komputera Użytkownika. Pliki „cookies“ zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony przez Użytkowników.
 15. 13. Jeśli na stronie jest zamieszczona reklama stron trzecich, to ona również może wysyłać pliki „cookies”. Cargo.PL w żaden sposób nie kontroluje „cookies” stron trzecich, dlatego w celu zasięgnięcia informacji o nich, należy sprawdzić Politykę Prywatności stron trzecich.


 16. Wykorzystywanie informacji
 17. 14. Udostępniona przez Użytkownika albo zebrana przez serwis informacja jest wykorzystywana do uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu i podtrzymania wszystkich oferowanych funkcji.
 18. 15. Informacja jest również wykorzystywana do analizy korzystania ze strony przez Użytkowników w celu ułatwienia korzystania ze strony i świadczenia nowych funkcji, śledzenia migracji użytkowników pomiędzy firmami i ich analizy.
 19. 16. Zebranych informacji serwis nie udostępnia osobom trzecich, za wyjątkiem obowiązku dostarczenia informacji na żądanie organów administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, jeżeli obowiązek ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 20. 17. Dane osobowe Użytkowników są widoczne tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Ta strona korzysta z plików cookies, wyświetla ukierunkowane reklamy i analizuje ruch, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W szczegółach
Załadowanie danych
Status: z